Allmänna begrepp i redovisning Flashcards Quizlet

7658

R-Trelleborg-Treasury-AB-publ-2012.pdf

Denna har ingen kassaflödespåverkan och härrör från att Stille under många år gått med förlust och delar av underskottsavdragen bokfördes som en tillgång då man bedömde att man någon gång i framtiden skulle gå med vinst. Netto uppskjuten skattefordran: 56-43: 13: 2016: Koncern: Uppskjuten skattefordran: Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 22 – Eget Skattefordran specifikation 2.1 Skatte- & resultatplanering 2.1.1 Ej avdragsgilla kostnader 2.1.1.1 Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond 2.1.1.2 Särsk löneskatt på pensionskostn, kalenderår 2.2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 Kassa och bank 4 Reservfond 5 Balanserat resultat 6 Årets resultat 7 Aktuell skattefordran 955 091 1 929 195 Övriga fordringar 10 290 2 544 494 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 266 552 2 601 229 18 364 657: 22 070 245: Kassa och bank 71 163 444 35 135 428 Summa kassa och bank: 71 163 444: 35 135 428: Summa omsättningstillgångar: 89 528 101 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 242 Summa kortfristiga skulder 30 930 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 991-14 659 34 332 1. Nedskrivning av innehav av andelar i dotterbolag samt fordran dotterbolag 2. Uppskjuten skattefordran beräknas till 0 kr. 3.

Upplupen skattefordran

  1. Helgjobb extrajobb
  2. Va betyder praxis

Total redovisad skattekostnad. –4 645. –3 421. Debit 68 Credit 09 - en uppskjuten skattefordran har skrivits av. Tyvärr har vi inte Mängden upplupna kostnader i bokslutet är mindre än i skatt. Företaget fick  En uppskjuten skattefordran, vars ändring anges i rad 2450 i det nya enhetliga rapportformuläret, visas för en viss verksamhet om den  Övriga uppskjutna skattefordringar, 138, 81. Uppskjutna skattefordringar, 814, 702.

Uppskjuten skattefordran.

6. Bilaga 2 Ernst & Youngs rapport över revision av

Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna 2019-11-05 Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran.

Bokföra uppskjuten skattefordran och uppskjutna

Upplupen skattefordran

Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt.

Upplupen skattefordran

vilket inneburit att uppskjuten skatt återlagts. skattefordran om 5,4 mkr har återlagts. Landskrona Sålda fastigheter i icke räntebärande skulder ingår upplupen skatteskuld om 18,7 mkr, (2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (2) antogs vissa internationella M5 IFRS som var i kraft den 14 september 2002.
Vad kostade ett tjog ägg 1919

Övriga skulder. bokslutsdispositioner och skatt är 5,7 mkr (14,1). Bolaget Uppskjuten skattefordran. 13. 412 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kundfordringar.

Not 22 – Eget kapital. Not 23 – Avsättningar. B39 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter B40 - varav upplupna räntor B41 Skattefordran B42 Övriga fordringar B43 - varav fondlikvidfordringar B44 - varav fordringar till följd av erlagd köpeskilling av mottagande part i en äkta återköpstransaktion B45 - varav fordringar till följd av lämnade kontantsäkerheter vid värdepappers-inlåning Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 32 Räntor och utdelningar. Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter. Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernkonto Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 110 703 4 614 2 426 71 7 170 124 986 33 164 158 153 158 153 5 (15) 2018-12-31 131 738 7 337 4318 304 2 036 145 733 91 927 13 237 673 237 673 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 4 294: 4 294: 0: Summa kortfristiga skulder: 30 988: 30 988: 0: Summa eget kapital och skulder: 123 003: 106 891-16 112: Ställda säkerheter: Företagsinteckningar: 23 550: 23 550: 0 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.
Hur loggar man ut från skype

Upplupen skattefordran

Ovriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12 042 Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Skattefordran. Övriga fordringar.
14 år till salu en sann svensk historia

tandtechnisch laboratorium
hur lang tid tar det att fa ut forsakringspengar
imab halmstad adress
alligator aktieägare
mirkka lappalainen instagram
litterära begrepp lista
david andersson söråker

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I Maj 2019

-576.